Vedtægter

Referater fra

Generalforsamlinger:


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003Vedtægter for LOKALBLADET for Serup, Lemming, Sejling og Sinding sogne


§1. Navn og hjemsted.

Lokalbladet udgives i ovennævnte sogne i Skægkær skoledistrikt, Silkeborg kommune.


§ 2 Formål.

Bladet giver foreninger, menighedsråd, lokalråd, institutioner og borgere mulighed for at komme i kontakt med hinanden.

Bladet informerer bredt om aktiviteter af almen interesse i lokalområdet, såvel folkeligt, kirkeligt, kommunalpolitisk som erhvervsmæssigt.


Lokalbladet er et samarbejde mellem foreninger, menighedsråd, lokalråd og institutioner i de 4 sogne.

Lokalbladet udkommer 4 gange årligt.


Foreninger, menighedsråd, lokalråd og institutioner i lokalsamfundet kan være medlemmer. Dette medlemskab giver ret til at købe plads i bladet.

Som medlemmer kan også optages lokale kommercielle arrangører af kulturelle, folkelige aktiviteter og lokale institutioner, som ikke er foreningsopbygget.

Man er medlem, hvis man har betalt kontingent for det kommende år senest 1. december.


§3. Økonomi.

Bladets økonomi hviler på medlemskontingenter, salg af annoncer og salg af sider til medlemmer. Hertil kommer abonnementer, gaver og eventuelle driftstilskud.

Regnskabsåret er kalenderåret.


§4. Økonomisk målsætning.

Det tilstræbes at opbygge en aktiv beholdning på et beløb, som svarer til 4 bladudgivelser, af hensyn til forudbetalte annoncer.


§5. Lokalbladets styring.

Generalforsamlingen er Lokalbladets øverste myndighed

På generalforsamlingen vælges en redaktionsgruppe bestående af redaktør, en layout- og designansvarlig og en annonce-og trykke/distributionsansvarlig. Redaktøren er ansvarlig over for presseloven. Redaktionsgruppen står for den daglige produktion og drift sammen med kassereren.

Medlemsforeninger mm fra hvert sogn kan vælge et medlem blandt medlemmerne til forretningsudvalget.  Forretningsudvalget tager de større beslutninger mellem 2 generalforsamlinger sammen med redaktionsgruppe og kasserer, samt bistår redaktionsgruppen med indsamling af stof m.m. til bladet.


§6. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er bladets højeste myndighed. Redaktionsgruppen, kasserer samt medlemmer har 1 stemme uanset medlemstal.


Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af januar måned. Der indkaldes i det sidst udkomne blad inden generalforsamlingen med dato, klokkeslæt og sted.


Der udsendes endelig dagsorden med evt. skriftlige forslag til behandling 14 dage før.


Dagsorden:

- Valg af dirigent og referent

- Redaktørens beretning

- Godkendelse af regnskab

- Behandling af indkomne forslag

- Fremlæggelse og vedtagelse af årets budget,

  herunder fastsættelse af kontingent og side- og annoncepriser.

- Valg af redaktionsgruppe, kasserer og revisor.

- Valg af sognerepræsentanter til forretningsudvalget.

- Eventuelt

           

Forslag til behandling skal være redaktøren i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er redaktørens stemme udslagsgivende.

Der afholdes skriftlig afstemning, hvis blot 1 person kræver dette. Dirigent og kasserer er stemmetællere.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 28 dages varsel af redaktionsgruppen eller mindst 3 medlemmer. Hvis der ikke kan annonceres i Lokalbladet, benyttes dagspressen og brev/mail                                       


§7. Ændring af vedtægter.

Ændring af disse vedtægter kan ske med mindst 2/3 flertal af afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen.


§8. Opløsning

Opløsningen af Lokalbladet kan ske med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger hvor punktet er på dagsordenen med minimum 14 dages mellemrum.

Ved opløsning fordeles aktiverne til almene formål i de 4 sogne, besluttet på den opløsende generalforsamling.Således vedtaget i henhold til § 8 i Lokalbladets retningslinjer fra 12. april 2007

-dato og sted, -sign.: dirigent og nyvalgt redaktionsgruppe og kasserer

29.-1.-2014